-;lp@kophuidegyifehi98t4398t43b89v390npvbt130upndrrvrbn38rn3v34tg4